Gallantry Awards 2016

gallantry-awardsAshok Chakra
Lance Naik Mohan Nath Goswami (Posthumous), 9 PARA (Special Force)
Kirti Chakra
Subedar Mahendra Singh, Sena Medal, 9 PARA (Special Force)
Sepoy Jagdish Chand (Posthumous), 546 DSC Platoon
Shaurya Chakra
Colonel Santosh Yashwant Mahadik (Posthumous), Sena Medal, 41 Rashtriya Rifle (PARA)
Major Praphul Kumar Bhardwaj, 12 PARA (Special Force)
Major Anurag Kumar, 9 PARA (Special Force)
Major Sandip Yadav, 55 Rashtriya Rifle (Armed)
Lieutenant Harjinder Singh, 3 KUMAON
Naik Satish Kumar (Posthumous), 21 Rashtriya Rifle (Guards)
Naik Kheem Singh Mehra, 21 KUMAON
Sepoy Dharma Ram (Posthumous), 1 Rashtriya Rifle (MAHAR)